మెర్క్యురీ ఔట్బోర్డులకు ఛాంపియన్ స్పార్క్ ప్లగ్స్

ఇయర్-మోడల్ / కాపర్ ప్లస్ ప్లగ్, ప్రత్యామ్నాయ ప్లగ్, గ్యాప్

300 HP

1983-1980 QL6VC L6VC

1999- 1997L QL77CC 0.035

XXX-XMX ప్రో మ్యాక్స్ XXXX V2004 DFI QL77PP

1999- 1997 XXL EFI QL6VC L6VC

280 HP

1999- 1997 XXL EFI QL76V L76V

ఆఫ్షోర్ 2002L EFI QL77JC4 L77JC4 0.035

X స్పోర్ట్, SS 2002L EFI QL77JC4 L77JC4 0.035

275 HP

1994-1989 QL6VC L6VC

265 HP

X SSX డ్రాగ్ 1997L EF QL6VC L6VC

260 HP

ఆఫ్షోర్ 1999L QL77CC 0.035

1998- 1995 ఆఫ్షోర్ 2.5 QL6VC L6VC

250 HP

1990- 1989L QL6VC L6VC

2003- 1995 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QL77CC 0.035

245 HP

1996- 1995L QL6VC L6VC

225 HP

1981-1980 QL6VC L6VC

2004-XXI OptiMax XXXXX V2003- స్ట్రోక్ 225- స్ట్రోక్ QC12GMC 0.04

XXX-9 OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

X-X సముద్రం ప్రో 9 వ శతాబ్దం QL77CC 0.035

2001-1994 V-6-Cylinder QL77CC 0.035

2004- 1995 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QL77CC 0.035

220 HP

1988- 1987 XRi QL6VC L6VC

200 HP

అధిక సంఖ్యలో XHTML EFI QL6VC L6VC

X-XXX Optimax XX XX V2004 QC12GMC 0.04

2004-XX Optimax 2000S 200L QC12GMC 0.04

2004-XX Optimax 2000S 200L QC12GMC 0.04

XXX-9 OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

1999-1997 SST 120 X EFI QL76V L76V

2002-2000 V-6-Cylinder QL6VC L6VC

2002-2000 V-6-Cylinder QXXXYYC L82YC 0.04

1999-1978 V-6-Cylinder QL6VC L6VC

1999- 1997 XX XXNUM EFI QL76V L76V

2002- 2000 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QL6VC L6VC

2002- 2000 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QXXXYYC L82YC 0.04

1999- 1997 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QL6VC L6VC

175 HP

XXX-9 OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

1999-1976 V-6-Cylinder QL6VC L6VC

2004- 2003 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QXXXYYC L82YC 0.04

2002- 2000 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QL6VC L6VC

2002- 2000 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QXXXYYC L82YC 0.04

1999- 1991 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QL6VC L6VC

150 HP

1977-1973 QL76V L76V

2004- 2000 150 EFI X-XLX-90 స్ట్రోక్ -3 స్ట్రోక్ QXXXYYC L82YC 0.04

1999 2.0 QL6VC L6VC

1999 XL QL6VC L6VC

XXX-9 OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

1999-1978 V-6-Cylinder QL6VC L6VC

2002- 1985 2- సిలిండర్ QL6VC L6VC

2002- 1985 4- సిలిండర్ QL6VC L6VC

2002- XXX XXXX V-1985-Cylinder QL6VC L6VC

2002- 1993 XRi EFI V-6- సిలిండర్ QL6VC L6VC

140 HP

1980-1970 QL76V L76V

1999- 1995 జెట్ QL6VC L6VC

135 HP

1971-1970 QL76V L76V

2000 V135 QXXXYYC L82YC 0.04

1999-1986 135 QL6VC L6VC

XXX-9 OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

125 HP

1969- 19661BBP QL76V L76V

1969-19661SS QL76V L76V

2004- 1994-Cylinde QXXXYYC L78YC 0.04

115 HP

2004- 1989- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ QXXXYYC L78YC 0.04

1988- 1970- సిలిండర్ QL76V L76V

2004-2000 DOHC X-Cylinder MFI X-Stroke REC10YC 0.04

XXX-9 OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

110 HP

1969-1967 1100 QL76V L76V

1969-1967 1100 QL82C L82C 0.03

19661 100 QL76V L76V

1969-1966SS QL76V L76V

105 HP

1998- 1995 జెట్ QL6VC L6VC

100 HP

1966-1960 1000 J4C 0.025

1969- 1966BBP QL76V L76V

1969-1966SS QL76V L76V

1999- 1988- సిలిండర్ QXXXYYC L78YC 0.04

95 HP

1969-1967 950 QL76V L76V

1969-1967 950 QL82C L82C 0.03

19669 50 QL76V L76V

1969-1966SS QL76V L76V

90 HP

2006- 1987- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ QXXXYYC L78YC

1986- 1978- సిలిండర్ QL76V L76V

1966-1960 900 J4C 0.025

2004-XXX DOHC 2000- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ REC10YC 0.044

X-XXX OptiMax X-Cylinder RC12PMPB 40.03

85 HP

1977-1973 QL76V L76V

1966-1960 850 J4C 0.025

80 HP

1989-1978 QXXXYYC L78YC

1972-1969 QL76V L76V

2004- 1995 జెట్ QXXXYYC L78YC 0.04

1969-1966 800 QL76V L76V

1966- 1960 XXI సీరియల్ నంబర్ XX J4C 0.025

1966- 1960 XXI సీరియల్ నంబర్ XX J4C 0.025

1966-1960 800 సీరియల్ నంబర్ J4C 0.025

1966-1960 800 సీరియల్ నంబర్ J4C 0.025

75 HP

2006- 1987- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ QXXXYYC L78YC

1986- 1984- సిలిండర్ QXXXYYC L78YC

2001- 1990 సముద్రపు ప్రో ప్రో -3 స్ట్రోక్ QXXXYYC L78YC

2004-XXX DOHC 2000- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ REC10YC 0.044

X-XXX OptiMax X-Cylinder RC12PMPB 40.03

70 HP

1989-1987 QXXXYYC L78YC

1983-1977 QL76V L76V

1983-1977 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 700 RJ6C J6C 0.025

65 HP

1976-1970 QL76V L76V

2004- 1995 జెట్ QXXXYYC L78YC

1966-1960 650 J4C 0.025

1969- 1967S QL82C L82C 0.03

1966- 1960S J4C 0.025

1969-1966SS QL76V L76V

60 HP

1990-1984 QL76V L76V

1990-1984 RJ6C J6C 0.025

2002- 1991- సిలిండర్ QXXXYYC L78YC 0.04

2004-2001 60- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

2004- 1995 బిగ్ ఫూట్ X- సిలిండర్ QXXXYYC L78YC 0.04

2004- 1991 సముద్రపు ప్రో ప్రో-సైల్లిండర్ QXXXYYC L78YC 0.04

1966-1960 600 RJ6C J6C 0.025

55 HP

2004- 1992 సముద్రం ప్రో QXXXYYC L78YC 0.04

50 HP

1990-1970 QL76V L76V

2004-1991 50- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ QXXXYYC L78YC 0.04

1966-1960 500 RJ6C J6C 0.025

1969- 1967M QL82C L82C 0.03

1969- 1967S QL82C L82C 0.03

1969-1966SS QL76V L76V

9-బిగ్ ఫుట్ -3 సిలిండర్ -3 స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

45 HP

1989-1986 QXXXYYC L78YC

1989-1986 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 400 RJ6C J6C 0.025

2004-1995 XXX BoDensee X-Cylinder RA8HC 0.035

2003- 199 జెట్ X- సైలిన్డర్ QXXXYYC L78YC 0.04

40 HP

1983-1970 QL76V L76V

1983-1970 RJ6C J6C 0.025

2004- 1995- సిలిండర్ QXXXYYC L78YC 0.04

2004- 1997- సిలిండర్ QXXXYYC L78YC 0.04

1965-1960 350 RJ6C J6C 0.025

1997- 1988- సిలిండర్ QXXXYYC L78YC

2004- 1995 సముద్రం ప్రో QXXXYYC L78YC

20-83 బిగ్ ఫుట్ D2004- స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

35 HP

1991-1984 QL76V L76V

1991-1984 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 300 RJ6C J6C 0.025

1969-1967 350 QL82C L82C 0.03

1966 350 J4C 0.025

1965-1960 350 RJ6C J6C 0.025

31 HP

RJ6C J6C 0.02

30 HP

2003- 1995- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ QXXXYYC L78YC 0.04

2004- 1999- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

2001- 1998 జెట్ X- సైలిన్డర్ QXXXYYC L78YC 0.04

1997- 1995 జెట్ X- సైలిన్డర్ QXXXYYC L78YC

2004- 1995 సముద్రపు ప్రో ప్రో-సైలెండ్ QXXXYYC L78YC 0.04

25 HP

RJ6C J6C 0.025

2004- 1980- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ QXXXYYC L78YC 0.04

1966-1960 200 RJ6C J6C 0.025

2002- 1993 సముద్రపు ప్రో ప్రో-సైలెండ్ QXXXYYC L78YC 0.04

1966-1960 250 RJ6C J6C 0.025

20-బిగ్ ఫుట్ -3 స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

22 HP

RJ6C J6C

20 HP

1981-1970 QXXXYYC L78YC

1969-1967 110 QL82C L82C 0.03

2003- 1986- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ QXXXYYC L78YC

2004- 1995 జెట్ X- సైలిన్డర్ QXXXYYC L78YC 0.04

1969-1967 200 QL82C L82C 0.03

1966-1960 200 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 250 RJ6C J6C 0.025

18 HP

1985-1980 QL77JC4 L77JC4 0.04

16 HP

RJ6C J6C 0.025

15 HP

RJ8C J8C 0.025

2004- 1995 సముద్రపు ప్రో ప్రో-సైల్లిండర్ L92LCC 0.04

1966-1960 150 RJ8C J8C 0.025

2004- 1989- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ L92LCC 0.04

20-బిగ్ ఫుట్ -3 స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

11 HP

1969-1967 110 QL82C L82C 0.03

1969-1967 200 QL82C L82C 0.03

10 HP

1996-1991 QXXXYYC L78YC

RJ8C J8C 0.025

2004- 1991 సముద్రం ప్రో QXXXYYC L78YC 0.06

1966-1960 100 RJ8C J8C 0.025

1966-1960 110 RJ8C J8C 0.025

1998 XX QXXXYYC L78YC 0.06

9.9 HP

1994-1986 QXXXYYC L78YC 0.04

2004- 1995- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ L92LCC 0.04

2004- 2000- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

20-బిగ్ ఫుట్ -3 స్ట్రోక్ Z9Y 0.026

2004-1995 సెయిల్ పవర్ 4- స్ట్రోక్ Z9Y 0.026

9.8 HP

1985-1979 QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970 QXXXYYC L78YC

8 HP

2004- 1986- సిలిండర్ L92LCC 0.04

2004- 1995 XD BoDensee Z9Y 0.026

7.5 HP

1985-1979 QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970 QXXXYYC L78YC

RJ8C J8C 0.025

1969-1967 75 QL86C L86C 0.03

6 HP

2004- 2000- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

2003- 1986- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ L92LCC 0.04

1969-1967 60 QL86C L86C 0.03

1966-196060 RJ8C J8C 0.025

5 HP

RJ8C J8C 0.025

2004-19881- సిలిండర్ ఎక్స్-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ RL82YC L82YC 0.04

2004- 2000- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

4.5 HP

1985-1975 QXXXYYC L78YC

4 HP

1987-1986 QXXXYYC L78YC

1981-1980 RL82YC L82YC 0.035

1979-1976 QL86C L86C 0.05

1974-1973 QXXXYYC L78YC

1972 QXXXYYC L78YC

RL82YC L82YC

1971-1970 QXXXYYC L78YC

2004- 1988- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ QXXXYYC L82YC 0.04

2004- 2000- సిలిండర్ -3-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్ RA8HC 0.035

1969-1967 40 L90C 0.03

3.9 HP

1969-1967 39 L90C 0.03

1966-1960 39 RJ8C J8C 0.025

3.6 HP

1982-1980 RL82YC L82YC 0.04

3.5 HP

1985-1983 RL82YC L82YC 0.04

3.3 HP

2004-1993 QXXXYYC L87YC

3 HP

1992-1990 RL82YC L82YC 0.04

2.5 HP

2004-1993 QXXXYYC L87YC 0.04

2.2 HP

1989-1984 QXXXYYC L87YC 0.04

1991 QL76V L76V

1988-1984 QL6VC L6VC

.

ద్వారా థీమ్ Danetsoft మరియు డాన్యాంగ్ ప్రోబో సాయిక్టి ప్రేరణతో Maksimer