మెర్క్యురీ ఔట్బోర్డులకు ఛాంపియన్ స్పార్క్ ప్లగ్స్

 

ఇయర్-మోడల్ / కాపర్ ప్లస్ ప్లగ్, ప్రత్యామ్నాయ ప్లగ్, గ్యాప్

300 HP

1983-1980  QL6VC L6VC

1999-1997 3.0 ఎల్  QL77CC  0.035

2004-2002 ప్రో మాక్స్ 300 ఎక్స్ వి 6 డిఎఫ్‌ఐ   QL77PP

1999-1997 S3000 2.5L EFI    QL6VC L6VC

280 HP

1999-1997 F1 2.0L EFI  QL76V L76V

2002 ఆఫ్‌షోర్ 2.5L EFI  QL77JC4 L77JC4 0.035

2002 స్పోర్ట్, ఎస్ఎస్ 2.5 ఎల్ ఇఎఫ్ఐ  QL77JC4 L77JC4 0.035

275 HP

1994-1989    QL6VC L6VC

265 HP

1997 ఎస్ఎస్ డ్రాగ్ 2.5 ఎల్ ఇఎఫ్    QL6VC L6VC

260 HP

1999 ఆఫ్‌షోర్ 2.5 ఎల్  QL77CC  0.035

1998-1995 ఆఫ్‌షోర్ 2.5 ఎల్    QL6VC L6VC

250 HP

1990-1989 3.4 ఎల్    QL6VC L6VC

2003-1995 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్  QL77CC  0.035

245 HP

1996-1995 2.5 ఎల్    QL6VC L6VC

225 HP

1981-1980    QL6VC L6VC

2004-2003 ఆప్టిమాక్స్ 225 ఎక్స్ఎస్ వి 6 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  QC12GMC  0.04

2004-1996 ఆప్టిమాక్స్ వి 6 డిఎఫ్‌ఐ  QC12GMC  0.04

2004-1995 సీ ప్రో 3.0 ఎల్ వి 6  QL77CC  0.035

2001-1994 వి -6 6-సిలిండర్  QL77CC  0.035

2004-1995 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్  QL77CC  0.035

220 HP

1988-1987 XRi    QL6VC L6VC

200 HP

1997 డ్యూస్ హై 2.0 ఎల్ ఇఎఫ్‌ఐ    QL6VC L6VC

2004-2002 ఆప్టిమాక్స్ 200 ఎక్స్ఎస్ వి 6  QC12GMC  0.04

2004-2000 ఆప్టిమాక్స్ 200 ఎక్స్ఎస్ 2.5 ఎల్  QC12GMC  0.04

2004-2000 ఆప్టిమాక్స్ 200 ఎక్స్ఎస్ 3.0 ఎల్  QC12GMC  0.04

2004-1996 ఆప్టిమాక్స్ వి 6 డిఎఫ్‌ఐ  QC12GMC  0.04

1999-1997 SST 120 2.0L EFI  QL76V L76V

2002-2000 వి -6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

2002-2000 వి -6 6-సిలిండర్  QL82YC L82YC  0.04

1999-1978 వి -6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

1999-1997 XR2 SS 2.0L EFI  QL76V L76V

2002-2000 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

 2002- 2000 XRi EFI V-6- సిలిండర్  QL82YC L82YC  0.04

1999-1997 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

175 HP

2004-2001 ఆప్టిమాక్స్ వి 6 డిఎఫ్‌ఐ  QC12GMC  0.04

1999-1976 వి -6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

2004-2003 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్  QL82YC L82YC  0.04

2002-2000 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

2002-2000 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్  QL82YC L82YC  0.04

1999-1991 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

150 HP

1977-1973  QL76V L76V

2004-2000 150 EFI 6-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  QL82YC L82YC  0.04

1999 2.0    QL6VC L6VC

1999 2.5 ఎల్    QL6VC L6VC

2004-1996 ఆప్టిమాక్స్ వి 6 డిఎఫ్‌ఐ  QC12GMC  0.04

1999-1978 వి -6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

2002-1985 XR2 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

2002-1985 XR4 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

2002-1985 XR6 V-6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

2002-1993 XRi EFI V-6 6-సిలిండర్    QL6VC L6VC

140 HP

1980-1970  QL76V L76V

1999-1995 140 జెట్    QL6VC L6VC

135 HP

1971-1970  QL76V L76V

2000 135 వి 6  QL82YC L82YC  0.04

1999-1986 135 వి 6    QL6VC L6VC

2004-1996 ఆప్టిమాక్స్ వి 6 డిఎఫ్‌ఐ  QC12GMC  0.04

125 HP

1969-19661 250 బిపి  QL76V L76V

1969-19661 250 ఎస్ఎస్  QL76V L76V

2004-1994 4-సిలిండే  QL78YC L78YC  0.04

115 HP

2004-1989 4-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్  QL78YC L78YC  0.04

1988-1970 6-సిలిండర్  QL76V L76V

2004-2000 DOHC 4-సిలిండర్ MFI 4-స్ట్రోక్  REC10YC  0.04

2004-2000 ఆప్టిమాక్స్ వి 6 డిఎఫ్‌ఐ  QC12GMC  0.04

110 HP

1969-1967 1100  QL76V L76V

 1969-1967 1100  QL82C L82C   0.03

19661 100  QL76V L76V

1969-1966 1100 ఎస్ఎస్  QL76V L76V

105 HP

1998-1995 105 జెట్    QL6VC L6VC

100 HP

1966-1960 1000  J4C  0.025

1969-1966 1000 బిపి  QL76V L76V

1969-1966 1000 ఎస్ఎస్  QL76V L76V

1999-1988 4-సిలిండర్  QL78YC L78YC  0.04

95 HP

1969-1967 950  QL76V L76V

 1969-1967 950  QL82C L82C   0.03

19669 50  QL76V L76V

1969-1966 950 ఎస్ఎస్  QL76V L76V

90 HP

2006-1987 3-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్   QL78YC L78YC 

1986-1978 6-సిలిండర్  QL76V L76V

1966-1960 900  J4C  0.025

2004-2000 DOHC 90 4-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్  REC10YC  0.044

2004-2003 ఆప్టిమాక్స్ 3-సిలిండర్  RC12PMPB  40.03

85 HP

1977-1973  QL76V L76V

1966-1960 850  J4C  0.025

80 HP

1989-1978  QL78YC L78YC 

1972-1969  QL76V L76V

2004-1995 80 జెట్  QL78YC L78YC  0.04

1969-1966 800  QL76V L76V

1966-1960 800 ఇ క్రమ సంఖ్య 1403610  J4C  0.025

1966-1960 800 ఇ క్రమ సంఖ్య 1403611  J4C  0.025

1966-1960 800EL క్రమ సంఖ్య 1405606  J4C  0.025

1966-1960 800EL క్రమ సంఖ్య 1405607  J4C  0.025

75 HP

2006-1987 3-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  QL78YC L78YC 

1986-1984 4-సిలిండర్   QL78YC L78YC 

2001-1990 75 సీ ప్రో 2-స్ట్రోక్  QL78YC L78YC 

2004-2000 DOHC 75 4-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్  REC10YC  0.044

2004-2003 ఆప్టిమాక్స్ 3-సిలిండర్  RC12PMPB  40.03

70 HP

1989-1987  QL78YC L78YC 

1983-1977  QL76V L76V

1983-1977  RJ6C J6C  0.025

1966-1960 700  RJ6C J6C  0.025

65 HP

1976-1970  QL76V L76V

2004-1995 65 జెట్  QL78YC L78YC 

1966-1960 650  J4C  0.025

1969-1967 650 ఎస్  QL82C L82C   0.03

1966-1960 650 ఎస్  J4C  0.025

1969-1966 650 ఎస్ఎస్  QL76V L76V

60 HP

1990-1984  QL76V L76V

1990-1984  RJ6C J6C  0.025

2002-1991 3-సిలిండర్   QL78YC L78YC    0.04

2004-2001 60 4-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

2004-1995 60 బిగ్ ఫుట్ 3-సిలిండర్  QL78YC L78YC  0.04

2004-1991 60 సీ ప్రో 3-సిలిండర్  QL78YC L78YC  0.04

1966-1960 600  RJ6C J6C  0.025

55 HP

2004-1992 55 సీ ప్రో  QL78YC L78YC  0.04

50 HP

1990-1970  QL76V L76V

2004-1991 50 3-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  QL78YC L78YC  0.04

1966-1960 500  RJ6C J6C  0.025

1969-1967 500 ఎం  QL82C L82C   0.03

1969-1967 500 ఎస్  QL82C L82C   0.03

1969-1966 500 ఎస్ఎస్  QL76V L76V

2004-1995 బిగ్ ఫుట్ 4-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

45 HP

1989-1986  QL78YC L78YC 

 1989-1986  RJ6C J6C  0.025

1966-1960 400  RJ6C J6C  0.025

2004-1995 45 బోడెన్సీ 4-సిలిండర్  RA8HC  0.035

2003-199 545 జెట్ 3-సిలిండర్  QL78YC L78YC  0.04

40 HP

1983-1970  QL76V L76V

1983-1970  RJ6C J6C  0.025

2004-1995 2-సిలిండర్  QL78YC L78YC  0.04

2004-1997 3-సిలిండర్  QL78YC L78YC  0.04

1965-1960 350  RJ6C J6C  0.025

1997-1988 4-సిలిండర్  QL78YC L78YC 

2004-1995 40 సీ ప్రో  QL78YC L78YC 

2004-1998 బిగ్ ఫుట్ డి 706 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

35 HP

1991-1984  QL76V L76V

 1991-1984  RJ6C J6C  0.025

1966-1960 300  RJ6C J6C  0.025

1969-1967 350  QL82C L82C   0.03

1966 350  J4C  0.025

1965-1960 350  RJ6C J6C  0.025

31 HP

  RJ6C J6C  0.02

30 HP

2003-1995 2-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  QL78YC L78YC  0.04

2004-1999 2-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

2001-1998 30 జెట్ 3-సిలిండర్   QL78YC L78YC  0.04

1997-1995 30 జెట్ 3-సిలిండర్  QL78YC L78YC 

2004-1995 30 సీ ప్రో 2-సిలిండే  QL78YC L78YC  0.04

25 HP

   RJ6C J6C  0.025

2004-1980 2-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  QL78YC L78YC  0.04

1966-1960 200  RJ6C J6C  0.025

2002-1993 25 సీ ప్రో 2-సిలిండే  QL78YC L78YC  0.04

1966-1960 250  RJ6C J6C  0.025

2004-1997 బిగ్ ఫుట్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

22 HP

   RJ6C J6C 

20 HP

1981-1970  QL78YC L78YC 

1969-1967 110  QL82C L82C   0.03

2003-1986 2-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్  QL78YC L78YC 

2004-1995 20 జెట్ 2-సిలిండర్  QL78YC L78YC  0.04

1969-1967 200  QL82C L82C   0.03

1966-1960 200  RJ6C J6C  0.025

1966-1960 250  RJ6C J6C  0.025

18 HP

1985-1980   QL77JC4 L77JC4 0.04

16 HP

    RJ6C J6C  0.025

15 HP

  RJ8C J8C  0.025

2004-1995 15 సీ ప్రో 2-సిలిండర్  L92LCC  0.04

1966-1960 150  RJ8C J8C  0.025

2004-1989 2-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  L92LCC  0.04

2004-1998 బిగ్ ఫుట్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

11 HP

1969-1967 110  QL82C L82C   0.03

1969-1967 200  QL82C L82C   0.03

10 HP

1996-1991  QL78YC L78YC 

   RJ8C J8C  0.025

2004-1991 10 సీ ప్రో  QL78YC L78YC  0.06

1966-1960 100  RJ8C J8C  0.025

1966-1960 110  RJ8C J8C  0.025

1998 XR10  QL78YC L78YC  0.06

9.9 HP

1994-1986  QL78YC L78YC  0.04

2004-1995 2-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్  L92LCC  0.04

2004-2000 2-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

2004-1995 బిగ్ ఫుట్ 4-స్ట్రోక్    Z9Y  0.026

2004-1995 సెయిల్ పవర్ 4-స్ట్రోక్  Z9Y  0.026

9.8 HP

1985-1979   QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970  QL78YC L78YC 

8 HP

2004-1986 2-సిలిండర్  L92LCC  0.04

2004-1995 8 బోడెన్సీ  Z9Y  0.026

7.5 HP

1985-1979   QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970  QL78YC L78YC 

   RJ8C J8C  0.025

1969-1967 75  QL86C L86C  0.03

6 HP

2004-2000 1-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

2003-1986 2-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  L92LCC  0.04

1969-1967 60  QL86C L86C  0.03

1966-196060  RJ8C J8C  0.025

5 HP

    RJ8C J8C  0.025

2004-19881- సిలిండర్ ఎక్స్-స్ట్రోక్ -3-స్ట్రోక్  RL82YC L82YC  0.04

2004-2000 1-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

4.5 HP

1985-1975  QL78YC L78YC 

4 HP

1987-1986  QL78YC L78YC 

1981-1980  RL82YC L82YC  0.035

1979-1976    QL86C L86C  0.05

1974-1973  QL78YC L78YC 

1972  QL78YC L78YC 

   RL82YC L82YC 

1971-1970  QL78YC L78YC 

2004-1988 1-సిలిండర్ 2-స్ట్రోక్ 2-స్ట్రోక్  QL82YC L82YC  0.04

2004-2000 1-సిలిండర్ 4-స్ట్రోక్ 4-స్ట్రోక్  RA8HC  0.035

1969-1967 40  L90C  0.03

3.9 HP

1969-1967 39  L90C  0.03

1966-1960 39  RJ8C J8C  0.025

3.6 HP

1982-1980  RL82YC L82YC  0.04

3.5 HP

1985-1983  RL82YC L82YC  0.04

3.3 HP

2004-1993 QL87YC L78YC 

3 HP

1992-1990   RL82YC L82YC  0.04

2.5 HP

2004-1993 QL87YC L78YC  0.04

2.2 HP

1989-1984 QL87YC L78YC  0.04

1991  QL76V L76V

1988-1984     QL6VC L6VC

.

ద్వారా థీమ్ Danetsoft మరియు డాన్యాంగ్ ప్రోబో సాయిక్టి ప్రేరణతో Maksimer